4638/UBND-NC

Số/Ký hiệu 4638/UBND-NC ( Tải về file văn bản)
Trích yếu

V/v tra cức các Nghi định số 96/201 7/NĐ-CP, 97/20 17/ND-CP của chính phủ và thông tư số 05/20 17/TT-BNV của bộ Nội vụ

Ngày ban hành 30/08/2017
Ngày hiệu lực 30/08/2017