Bảo hiểm y tế toàn dân và an sinh xã hội

Đây là điều kiện quan trọng giúp thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, thực hiện sự chia sẻ giữa người khỏe với người ốm,...